Op het NOS journaal worden dagelijks steevast 3 statistieken in 2 grafieken getoond: “het aantal nieuwe besmettingen” (grafiek 1) en “ het aantal ziekenhuisopnamen” en “aantal IC-opnamen” (de 2e grafiek). Ik ben geen statisticus en volg de cijfermatige ontwikkelingen rondom het coronavirus niet echt anders dan wat ik in de media voorgeschoteld krijg.

Ik kan echter op basis van deze beperkte informatie die het NOS-journaal verspreidt een aantal zaken niet meer met elkaar in overeenstemming brengen. Het gaat hierbij met name om de waarde van het getal van de “besmettingen”, dat de laatste tijd rond de tienduizend “piekt”.

Tienduizend nieuwe…

Ewald Kegel

Historian, entrepreneur, politician// Historicus, ondernemer, politicus

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store